Vedtægter for Enhedslisten Syddanmark

§ 1 Navn

Foreningens navn er Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmark.
Foreningens CVR-nummer er 41513187.

§ 2 Formål

Foreningen har til formål:
– At fastlægge og udføre Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmarks regionale politik.
– At opstille kandidater til det Syddanske regionsråd.
– At støtte op om kommunale opstillinger i Regionens kommuner.
– At bakke op om Enhedslisten – De Rød-Grønne ved folketingsvalg og ved udførelsen af partiets kampagner.
– At styrke Enhedslisten – De Rød-Grønne politisk og organisatorisk gennem debatter med teoretisk, politisk og praktisk indhold. Disse kan gennemføres ved afholdelse af regionsmedlemsmøder og kurser.

§ 3 Medlemmer

Alle Enhedslisten – De Rød-Grønnes medlemmer, der er medlem af afdelinger i Region Syddanmarks område, er medlemmer af Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmark og har stemmeret på Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmarks medlemsmøder og generalforsamlinger.

§ 4 Struktur

Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmarks myndigheder er:
1. Generalforsamlingen, der afholdes i forbindelse med et af de halvårlige medlemsmøder og eventuelt storkredsdelegeretmøder.
2. De halvårlige medlemsmøder.
3. Delegeretmøder i de to storkredse
4. Bestyrelsen.
5. Regionsrepræsentanternes baggrundsgruppe.
6. Arbejdsgrupper

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmarks højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden marts – maj.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for den skriftlige indkaldelse, der skal indeholde tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen, samt indeholde forslag til mødedagsorden.
Indkaldelsen kan f.eks. ske ved annoncering i Enhedslisten – De Rød-Grønnes landsdækkende medlemsblad Rød + Grøn samt ved brev til afdelingernes kontaktpersoner.
Indkaldelsen skal være bekendtgjort for medlemmerne senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Velkomst – valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Orientering fra Regionsrådet.
4. Godkendelse af regnskab og budget.
5. Behandling af indkomne forslag, herunder udtalelser.
6. Vedtagelse af arbejdsplan.
7. Valg af bestyrelse og revisor.
8. Eventuelt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 1/5 af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen. Denne generalforsamling indkaldes med to ugers varsel. Indkaldelsen skal ledsages af en motiveret dagsorden.

§ 7 Medlemsmøderne

Stk. 1. Medlemsmøderne er Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmarks højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Stk. 2. Medlemsmødet afholdes en gang hvert halve år, henholdsvis efterår og forår og indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 3. Dagsordenen for mødet skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af seneste mødes beslutningsreferat.
3. Siden sidst og meddelelser.
4. Status over arbejdsplanen.
5. Kommende aktiviteter.
6. Eventuelt.

§ 8. Storkredsmøder

Bestyrelsen indkalder til delegeretmøder i regionens 2 storkredse, så vidt muligt i forlængelse af generalforsamlinger og medlemsmøder.
De 2 storkredse holder møder hver for sig og vælger de folketingskandidater i kredsene, der ikke vælges af årsmødet samt vælger kredsenes repræsentanter til årsmødets kandidatudvalg forud for årsmødet.
Bestyrelsen fastsætter delegeretkvoten for afdelingerne.
Medlemmer af storkredsene, der ikke er valgt som delegerede, kan deltage i storkredsmøderne uden stemmeret.

§ 9. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 7 medlemmer. Bestyrelsen tilstræbes så bredt sammensat som muligt.

Stk. 2. Bestyrelsen fordeler selv sine ansvarsområder, herunder kasserer, sekretær og kontaktperson og mødes mindst en gang hver anden måned.

Stk. 3. Bestyrelsen kan mellem medlemsmøderne udtale sig på Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmarks vegne og træffe politiske beslutninger, såfremt det drejer sig om sager, hvor det ikke er tidsmæssigt muligt at inddrage medlemsmødet.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for:
– At sørge for, at medlemsmødets og generalforsamlingens beslutninger gennemføres.
– Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmarks økonomi.
– Indkaldelse til og afholdelse af medlemsmøder samt storkredsmøder for delegerede og generalforsamling.

Stk.5. Mistillidsvotum kan stilles til den samlede bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette fremgår af dagsordenen.

§ 10 Afstemning

Stk. 1. Afstemninger i Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmark foregår ved almindeligt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet.

Stk. 2. Skriftlig afstemning afholdes, hvis 1 stemmeberettiget ønsker dette.

Stk. 3. Alle personvalg er skriftlige.

Stk. 4. Til valg af bestyrelsesmedlemmer har alle medlemmer mulighed for at stemme på en over halvdelen af det antal, der skal vælges. Det vil sige 4.

§ 11 Opstilling til Regionsvalget

Stk. 1. De øverste kandidater på Enhedslistens liste til Regionsrådsvalget vælges på et medlemsmøde i efteråret året forud for regionsrådsvalget. Den endelige opstillingsliste vedtages på det efterfølgende forårs generalforsamling.

Stk. 2. Opstillingsformen er fortrinsvis partiliste. Sideordnet opstilling kan vælges, såfremt stærke hensyn taler herfor – f.eks. såfremt det skønnes at fremme en balanceret kønsmæssig og geografisk sammensætning blandt de opstillede kandidater.

§ 12 Eksterne Poster

stk. 1. Besættelse af Enhedslistens poster i råd, udvalg og nævn, der ikke er forbeholdt regionsrådsmedlemmer, foretages af bestyrelsen efter indstilling fra Regionsrepræsentanternes baggrundsgruppe.

Stk. 2: Enhedslistens medlemmer, som vælges til Regionsråd, råd, udvalg eller nævn i kraft af deres medlemskab af Enhedslisten betaler partiskat i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Enhedslistens landsdækkende vedtægter.

§ 13 Økonomi

Stk. 1. Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmarks regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens økonomi overfor generalforsamlingen og medlemsmødet.

Stk. 3. Kassereren fører afdelingens regnskab og holder løbende bestyrelsen orienteret. Afdelingen anvender netbank.

Stk. 4. Kassereren kan foretage udbetalinger og betale regninger via netbank. Kontaktpersonen har adgang til afdelingens bankkonto.

Stk. 5. Foreningens bogholderi er åbent for alle medlemmer og fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 6. Foreningens indtægter hidrører fra offentlige midler (stemmepenge), donationer og partiskat fra regionsrepræsentanter og andre med regionale tillidsposter.

§ 14 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan kun foretages på en generalforsamling. Ændringsforslag skal være bestyrelsen (kontaktpersonen) i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Ændringsforslag skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal (2/3) blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.

§ 15 Nedlæggelse

Stk. 1. Til nedlæggelse af Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmark kræves 2/3 stemmer af alle fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. I tilfælde af Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmarks nedlæggelse tilfalder foreningens økonomiske midler Enhedslisten – De Rød-Grønne.

§ 16 Hæftelse

Stk. 1. Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmark hæfter kun for sine forpligtelser med den til Enhedslisten – De Rød-Grønne, Region Syddanmark til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke regionens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 17 Ikrafttræden

Stk. 1. Disse vedtægter, vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag 21. maj 2005, træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 20. august 2016, på den ordinære generalforsamling den 23. juni 2019 samt på den ordinære generalforsamling den 12. september 2020.